به افتخار کوین روچ، که در ۱ مارس ۲۰۱۹ در سن ۹۶ سالگی فوت کرد، ما به پروژه های معمار مرحوم و شرکت او، روشه دیکنلو نگاه کردیم. لمس زیبایی و زیبایی او در دفترهای سرسبز شرکت های بزرگ و ساختمان های سازمانی که طراحی شده است، مشهود است. در اینجا، ما میراث های خود را در شهر نیویورک و فراتر از آن برجسته می کنیم.